zahl
    Pro firmy         Aktuálně           Konference           Kdo jsme           Reference           Pro studenty         Download         Kontakt
dendr


Aktuálně


28.3.2014

Ing. Kamil Kolařík Ph.D. v rámci projektu NEXLIZ se podílí na činnosti našeho oddělení. Jeho významným přínosem je aktivní zapojení do problematiky integrity povrchu. Jeho činností je měření zbytkových napětí a hledání souvislostí mezi touto veličinou a praktickými důsledky v praxi, např. únavovým chováním, korozní degradací či náhlým lomem. Ing. Kamil Kolařík Ph.D. se aktivně zapojil i do publikační činnosti našeho oddělení, v rámci této činnosti vznikl článek "Effect of Boriding Time on Microstructure and Residual Stresses in Borided Highly Alloyed X210CR12 Steel", který je zde ke stažení
.

12.3.2014

Projektová kancelář FST Z
ČU a BIC Plzen Vás srdečně zvou na seminář
Odpočet VaV z danípodnikatelské vouchery PK 2014.
Akce se koná 20.3.2014 od 13 hodin v místnosti UV115. Přihlášky podávejte do 19.3.2014 na adrese www.bic.cz/pospol .


odpočet

V období od 1.4.2013 do 31.12.2014 probíhá řešení studentského projektu SGS. Projekt je zaměřen na laserové technologie ve strojírenství - navařování vrstev laserem (laser cladding) a laserové povrchové kalení.

Experimentální část projektu probíhá díky spolupráci se společností MATEX PM, s.r.o. 
na jejich pracovišti (Plzeň). Hlavní řešitelkou je Ing. Pavla Fišerová.

Do řešení projektu se mohou zapojit studenti navazujícího magisterského a doktorského studijního programu. Za svou práci jsou studenti odměňování formou stipendií.

Pro zájemce o spolupráci a další o informace je zde kontakt na řešitelku projektu pfiserov@kmm.zcu.cz, která Vám sdělí podrobnosti.mojefoto


14.1.2014

Na sklonku minulého roku proběhla instalace pracoviště chemicko-tepelného zpracování.  Toto nákladné zařízení bylo zakoupeno od fimy LAC s.r.o.  Pracoviště umožňuje kalení, cementaci, popouštění, nitrocementaci, nitridaci. Vnitřní rozměry pece jsou 300x150x400 mm, maximální hmotnost vsázky je 20kg. Maximální pracovní teplota je 950°C, kalícím médiem je olej. Zařízení bude využíváno především pro studentskou činnost, ale je předpoklad, že se s jeho pomocí budou vyvíjet i technologie pro tepelně-chemické zpracování. Další jeho využití bude pro vědecko-výzkumnou činnost a spolupráci s_vybranými podniky v rámci činnosti oddělení povrchového inženýrství.  

Nejbližší možnost shlédnout toto zařízení bude na připravovaném semináři, který bude zaměřen na spolupráci oddělení OPI s průmyslovou praxí.


22.12.2013

vanoc_13

21.12.2013

Společnost AMATI Denak s.r.o. je společnost s dlouholetou tradicí výroby
hudebních nástrojů. Společnost je rozdělena do dvou výrobních závodů. Hlavní závod se zabývá výrobou dřevěných a plechových perinetových nástrojů. Tento závod leží v karlovarském kraji ve městě zvaném Kraslice. Druhý závod leží v Hradci Králové. V tomto závodě jsou
vyráběny cilindrové nástroje. Naše oddelní v minulosti řešilo s touto společností voucher Karlovarského kraje. Tento projekt byl veden Doc. A. Křížem a velmi aktivně se na něm podíleli další pracovníci Ing. Miroslav Hála CSc. a student Bc. David Bricín. Cílem tohoto projektu bylo vyřešit problematiku výroby litých částí hudebních nástrojů. Tento úkol dál pokračuje a diplomant David Bricín jej zahrne do své diplomové práce. Cílem projektu i pokračujících experimentů je návrh nových slitin, u kterých budou vyrobené odlitky vykazovat nižší poréznost, oproti vybraným slitinám. Druhým úkolem je návrh a optimalizace umístění zářezů na odlitcích a optimalizace rozmístění odlitků ve formě. Ke splnění těchto úkolů jsou používány počítačové simulace procesu odlévání.


nota_amati
20.12.2013

V akademickém roce 2013/2014 nastoupil na naše oddělení doktorand Ing. Vojtěch Průcha. Cílem jeho disertační práce je "Aplikace moderních tenkých vrstev ve strojírenství". V rámci této disertační práce bude spolupracovat s předními světovými společnostmi vytvářející tenké vrstvy nejen na řezných, ale i tvářecích nástrojích. Pod vedením svého školitele Doc. Antonína Kříže bude ve spolupráci s průmyslovou sférou hledat nové aplikace pro tyto tenké vrstvy. Tyto vrstvy bude testovat nejen na našem pracovišti, ale i na spolupracujících pracovištích v Čechách, Německu, Slovensku, Polsku a Švycarsku.

19.12.2013

Stáž Ing. V. Průchy ve společnosti Liss a.s.

Ve dnech 27. až 29.11 2013 se nový člen oddělení OPI Ing. Vojtěch Průcha zúčastnil stáže ve firmě Liss a.s. Tato stáž byla naplánována proto, aby se doktorand seznámil s provozem této depoziční firmy. V únoru 2014 se zúčastní několika týdenní stáže ve švýcarské firmě AG Blosch, kde bude řešit svoje úkoly vyplývající z doktorandského studia a spolupráce s průmyslovou sférou. Na tomto pracovišti byl v minulosti diplomant Ing. J. Železný. V rámci řešení projektu "Integrita povrchu" vycestují do zahraničí všichni naši letošní diplomanti, ale i celá řada dalších doktorandů. Cílem je navázat nejen užší spolupráci, ale i zdokonalit jazykové schopnosti a odborné dovednosti.

7.12.2013

Dne 10. prosince bude probíhat další workshop, nyní na téma Vlastnosti a úpravy povrchů.
Workshop se uskuteční současně na TUL v Liberci a ZČU v Plzni.
Zároveň bude živě přenášen do  VŠB-TU Ostrava.WshopLib


24.9.2013

Dovolujeme si Vás pozvat na 2. mezinárodní podzimní školu povrchového inženýrství.
Tato akce je určena pro všechny zájemce z řad odborné veřejnosti, akademických
a vědecko-výzkumných pracovníků, jakož i všem studentům. Vstup na akci je zcela zdarma, neboť je plně hrazena
z projektu ESF OPVK.podzimni skola 2


4.9.2013

Zástupci oddělení povrchového inženýrství se zúčastní 12. ročníku konference

Degradace konstrukčních materiálů.

Na této konferenci bude presentovat Doc. Antonín Kříž přednášku
na téma Degradace slinutých karbidů nejenom při teplotním zatížení, která je k dispozici zde. Dále budou presentovány přednášky Ing. Ondřeje Chocholatého na téma Tribologické vlastnosti kompozitních tvrdochromových povlaků (zde) a Ing. Pavly Fišerové na téma Opotřebení laserově zakalené oceli 42CrMo4 (zde).
15.5.2013

Dne 15. května se na ZČU v Plzni uskuteční šestý workshop, mj. na téma
Tepelné zpracování a řezné nástroje.


workshop67.5.2013

Dne 7. května se na ZČU v Plzni uskuteční seminář na téma
Integrita povrchu namáhaných součástí spalovacích motorů.


motory12.3.2013

Dne 7. 3. se v rámci projektu OPVK POSPOL konal seminář 
Plzeňské podnikatelské vouchery“.

 

vouchery
12.3.2013

Ve dnech  18. a 19. února se ve Vědecko technologickém parku Ostrava a na Fakultě strojní VŠB konal za účasti zástupců průmyslu a akademické sféry seminář na téma Zbytková napětí.

 

Ostrava_18_2_13

31.10.2012

Dne 7.11.2012 se bude v rámci OP VK projektu "Integrita" konat seminář "Jak vypadá stáž na špičkových zahraničních institucích?". Na tomto semináři vystoupí účastníci již proběhlých stáží s nejen vědeckými poznatky o těchto zahraničních odborných pobytech. Vstup na tuto akci je samozřejmě zdarma.

sem_7_11_2012
9.7.2012

8.10 - 9.10.2012 v hotelu Soláň  se koná XI. ročník konference Vrstvy a povlaky.

Na této konferenci jsou každoročně presentovány výsledky nejen z akademické sféry, ale i z průmyslu. Na stránkách http://www.vrstvyapovlaky.cz/ najdete bližší informace i možnost se přihlásit jak k aktivní účasti, tak i k účasti bez příspěvku. Byla by škoda se nezúčastnit, neboť prostředí je z hlediska tématu presentací, účastníků i místa konání velmi příjemné.

13.6.2012

podz_skol

Akce je pro studenty, akademické a vědecko-výzkumné pracovníky plně hrazena z fondu ESF !!!

Více informací a přihlašovací formulář na stránkách projektu Integrita.

17.5.2012

Seznam studentských závěrečných prací, jejichž řešení je plánováno v roce 2012/2013
v rámci projektu OPVK 2.3. "Integrita" v rámci KMM – Oddělení Povrchového Inženýrství

Bakalářské práce
Vliv stavu povrchu na únavovou a statickou pevnost lepeného spoje (Influence of Surface Condition on Fatigue and Static Strength in Adhesive-Bonded Joint)

Vedoucí:  Ing. Petr Beneš, Ph.D.
Konzultant: Ing. Jiří Barták, Ing. Jiří Šimeček
Student: Jakub Veselý

Hlavním cílem bakalářské práce je stanovit ohybovou únavovou pevnost a dále statickou pevnost v tahu lepených spojů v závislosti na stavu a kvalitě lepených povrchů. Spoje budou vytvořeny vybranými typy lepidel, které se běžně používají pro lepení některých konstrukčních uzlů kolejových či jiných vozidel. V rámci práce bude mj. zkonstruována Wöhlerova křivka pro jeden typ lepidla. Dalším dílčím výstupem bude posouzení vlivu tloušťky lepených spojů na únavovou pevnost.
Adhesivně-kohezivní chování tenkých vrstev při testování metodou PIN-on-DISC
(
Adhesive-Cohesive Behaviour of Thin Films During PIN-on-DISC Testing)

Vedoucí:  Ing. Milan Vnouček, Ph.D.
Konzultant: Ing. Jiří Hájek, Ph.D.
Student: DOSUD NEOBSAZENO

Cíl bakalářské práce spočívá v porovnání tribologického chování různých druhů tenkých vrstev při testech PIN-on-DISK. Při práci bude maximální měrou využito stávajícího technického vybavení katedry. Výstupem této bakalářské práce bude porovnání opakované interakce různých druhů tenkých vrstev s různě tvrdým materiálem zkušebního tělíska. Toto porovnání bude provedeno metalografickými postupy.
Sledování změn vlastností tenkých vrstev s časovým odstupem (Monitoring Changes in Properties of Thin Films upon Periods of Time)

Vedoucí:  Ing. Milan Vnouček, Ph.D.
Konzultant:   Ing. Josef Sondor (LISS Platit)
Student: DOSUD NEOBSAZENO

Cíl bakalářské práce spočívá v porovnání vlastností tenkých vrstev s výsledky získanými v roce 2011. Při práci bude maximální měrou využito stávajícího technického vybavení katedry. Výstupem této bakalářské práce bude porovnání výsledků tribologických zkoušek a vyhodnocení případných změn ve vlastnostech a chování tenkých vrstev. Toto porovnání bude provedeno metalografickými postupy.
Hodnocení únavových vlastností laserem povrchově kalených ocelí zkouškou únavy plochým ohybem a únavy za rotace (Assessment of Fatigue Properties of Laser Surface Hardened Steels by Means of Special Flat Bending Fatigue and Rotation Bending Fatigue Tests)

Vedoucí: Ing. Pavla Klufová
Konzultant: Ing. Jiří Šimeček
Student: DOSUD NEOBSAZENO

Bakalářská práce je zaměřena na sledování únavového chování u laserem povrchově zakalených ocelí. Únavové vlastnosti budou sledovány pomocí speciálních zkoušek únavy plochým ohybem a únavy za rotace. Výstupem práce budou podklady pro vytvoření metodických listů pro uvedené zkoušky na laserem povrchově kalených ocelích.
Sledování opotřebení a dynamického rázového kontaktního namáhání na laserem povrchově kalených ocelích ( Monitoring of Wear and Dynamic Impact Loading of Laser Surface Hardened Steels)

Vedoucí: Ing. Pavla Klufová
Konzultant: Ing. Jiří Šimeček
Student: DOSUD NEOBSAZENO

Cílem práce bude vytvoření podkladů pro zpracování metodických listů pro zkoušku opotřebení PIN-on-DISK a zkoušku rázového kontaktního namáhání pomocí Impact testeru. Tyto metodické listy umožní rychlé nastavení parametrů testů a rovněž stanoví podmínky, které umožní vzájemné srovnání výsledků.

Diplomové práce
Vybrané vlastnosti slinutých karbidů a jejich využití na řezné nástroje (Selected Properties and Cutting Tool Applications of Sintered Carbides)

Vedoucí:  doc. Dr.Ing. Antonín Kříž
Konzultant: Ing. Petr Beneš, Ph.D.
Student: Bc. Zbyněk Špirit

Cílem práce bude teoreticky popsat moderní slinuté materiály s důrazem na materiály používané pro řezné nástroje. Rešeršní část práce bude sledovat nejen jednotlivé druhy a jejich výrobu, ale rovněž i testování slinutých karbidů. V praktické části bude odzkoušeno

6 progresivních slinutých karbidů světové produkce. Proto budou SK materiály objednány u firmy Ceratizit. U těchto SK vzorků bude provedena kontrola jejich materiálových vlastností s dopadem na další technologické vlastnosti jako např. brousitelnost a provozní vlastnosti (teplotní a korozní odolnost). Tyto materiály budou posouzeny i z hlediska dalších moderních úprav spadající do tzv. dokončovacích operací výroby nástroje (vlečné omílání).
Progresivní tenké vrstvy v aplikaci na řezné nástroje (Advanced Thin Films for Cutting Tools)

Vedoucí:  doc. Dr.Ing. Antonín Kříž
Konzultant: Ing. Petr Beneš, Ph.D., Ing. Jozef Sondor (LISS Platit)
Student: Bc. Jakub Železný

Cílem práce bude teoreticky popsat moderní tenké s aplikací v oblasti řezných nástrojů. Rešeršní část práce bude sledovat moderní přístupy ve skladbě a depozicích tenkých vrstev. V praktické části budou odzkoušeny alespoň 3 různé typy progresivních vrstev, které prozatím nejsou na trhu. Depozice bude provedena ve firmě LISS (Švýcarsko). Výběr vhodné vrstvy bude proveden na základě výsledků komplexních testů, při nichž se bude hodnotit nanotvrdost, adhezivně-kohezivní vlastnosti, tribologické vlastnosti, chování při impact testu apod. Cílem testů bude posoudit vhodnost jednotlivých typů vrstev pro danou aplikaci obrábění tj. obrábění austenitické oceli. Celá tato diplomová práce je v koordinaci s projektem VpK 2.3. Integrita povrchu a projektem SGS Aplikace progresivních vrstev na řezné nástroje s důrazem na integritu obrobeného povrchu i řezné hrany.Seznam studentských závěrečných bakalářských prací řešených v roce 2011/2012 v rámci projektu OPVK 2.3. "Integrita" v rámci KMM – Oddělení Povrchového Inženýrství

Vlastnosti  černění povrchu strojních součástí (Surface Blackening of Engineering Parts)

Vedoucí: Doc.Dr.Ing. Antonín Kříž
Konzultant: Ing. Petr Hrbáček
Student: David Bricín

Práce se zabývá vlastnostmi povrchu, na kterém byly vytvořeny speciální oxidické vrstvy z důvodu lepších užitných i vizuálních vlastností. Hlavním cílem je zefektivnění procesu oxidace, snížení výrobních časů a zvýšení produkce výrobní linky. Práce sleduje tvorbu oxidických vrstev ve vazbě na předchozí stav a následné vlastnosti černěného povrchu. Vyhodnocovány jsou odstíny barvy, korozní a kontaktní odolnost, tloušťka vrstvy. Stav je posuzován v závislosti na době a teplotě černění. Z těchto hodnot jsou následně sestaveny tabulky, z nichž vyplývají optimální parametry procesu.


Vliv integrity povrchu na mechanické vlastnosti (Impact of Surface Integrity on Mechanical Properties)

Vedoucí: Doc.Dr.Ing. Antonín Kříž
Konzultant:  Ing. Pavla Klufová; ing. Jiří Šimeček
Student:
Václav Auterský

Práce se zabývá hledáním souvislostí mezi stavem obrobeného povrchu a únavovými vlastnostmi. Na speciálních vzorcích je přesně definovanými podmínkami zjištěna povrchová jakost. Stav povrchu je popsán dostupnými metodami (drsnost, topografie, strukturní stav, povrchové a podpovrchové vlastnosti). Vzorky byly vystaveny únavové exploataci střídavým ohybem. S ohledem na důležitost stavu povrchu při únavovém namáhání tvářecích nástrojů byla zvolena ocel D2 (1 9436). Vzorky byly obrobeny různými parametry frézování a hoblování s cílem dosáhnout stejné drsnosti Ra.

Vliv moření na povrch materiálu ( Effects of Passivation on Surface of Material)

Vedoucí: Doc.Dr.Ing. Antonín Kříž
Konzultant: Ing. Milan Vnouček,Ph.D
Student: Jiří Janeček

Technologie moření povrchu součásti řeší obnovu povrchových korozivzdorných vlastností materiálu tzv. pasivaci. Změny odehrávající se na povrchu součásti lze definovat jako obnovu povrchové vrstvy. Při tomto procesu se mění nejen chemické vlastnosti povrchu ale i jeho topografie a také mechanické vlastnosti. Vliv mořící látky a technologického postupu je rozhodující při změně povrchových vlastností. Mezi předpokládané nežádoucí vlivy patří vliv tzv. „navodíkováni“ následkem použité technologie a stavu povrchu. Bakalářská práce navazuje na předchozí expertízy a optimalizuje proces pasivace ve vazbě na výsledné užitné vlastnosti.


Sledování opotřebení a dynam. rázového kontaktního namáhání na laserem povrchově kalených ocelí (Monitoring of Wear and Dynamic Impact Loading of Laser Surface Hardened Steels)

Vedoucí: Doc.Dr.Ing. Antonín Kříž
Konzultant: Ing. Pavla Klufová; ing. Jiří Šimeček
Student: Lukáš Fiedler

Práce je zaměřena na porovnání opotřebení povrchově kalených ocelí ČSN 12 050, 16 343 a 19 573. Každý druh oceli byl tepelně zpracován na několik výchozích stavů (normalizační žíhaní, žíhání naměkko, zušlechtění...) a následně povrchově zakalen dvěma různými technologiemi - indukčním a laserovým povrchovým kalením. Experimentální program práce se dále soustředí na vyhodnocení opotřebení zakaleného povrchu po zkoušce "PIN-on-DISC". Cílem práce je vyhodnotit vliv různě zakaleného materiálu s různým výchozím stavem při kontaktním namáhání a najít tak pro praxi optimální technologii i výchozí stav polotovaru.

Materiálové aspekty při vlečném omílání břitů osových nástrojů (Materials Issues in Drag-Finishing of Working Parts of Axial Tools)

Vedoucí: Doc.Dr.Ing. Antonín Kříž
Konzultant: Ing. Pavla Klufová; ing. Jiří Šimeček
Student: 
Antonín Janoušek

Práce se zabývá mikroúpravou břitu řezného osového nástroje. Nástroje byly vyrobeny ze dvou druhů slinutých karbidů. Cílem práce je zmapovat parametry omílání ve vazbě na povrchový stav a mikrogeometrii břitu. Tyto poznatky budou dány do souvislostí s chováním nástroje při obrábění. Vedle základních sledovaných parametrů bylo zvoleno odlišné omílací medium, které se doposud v praxi neaplikuje. Výsledkem práce bude najít nové možnosti úpravy mikrogeometrie a rovněž detailně popsat vliv stávajícího procesu úpravy.21.3.2012

V období od 1.10.2010 do 30.9.2011 byl ve spolupráci mezi KMM a společností Matex PM, s.r.o. řešen projekt Mobilní laserové zařízení pro zpracování ocelí. V rámci projektu byla podána Ověřená technologie (zde).

16.3.2012

V rámci projektu POSPOL (OPVK 2.3) realizujeme pro naše studenty stáže v průmyslových a výzkumných společnostech. V současné době jsou studenti na měsíční praxi v těchto firmách: HOFMEISTER s.r.o.; VZÚ Plzeň s.r.o.; COMTES FHT a.s.; WIKOV MGI s.r.o.; EXOVA s.r.o.; Pilsen Tools s.r.o.; PILSEN STEEL s.r.o. Stáže budou probíhat až do roku 2014. Všem studentům rádi poskytneme potřebné informace.

V současné době probíhá také stáž u společnosti MECAS ESI s.r.o. Tato společnost shání nadané studenty do oblasti počítačové simulace svařování, tepelného zpracování, kování a dalších technologických procesů. Více informací o této stáži najdete zde.
 
7.3.2012

Dne 29.2. proběhl 1. odborný seminář projektu OPVK 2.3. Systém pro vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity povrchu. Hlavním tématem tohoto semináře byly nové trendy v dokumentaci povrchu a jeho chování v zátěžových podmínkách. V rámci tohoto semináře byly předneseny následující přednášky:

1) Elektrochemická koroze kovů a jejich slitin (prezentace je k dispozici zde) - přednášejícím byl doc. Ing. Bronislav Hadzima Ph.D. ze Žilinské univerzitě v Žilině

2) Focus Variation - Optické 3D měření (prezentace je k dispozici zde) - přednášejícím byl Hannes Geidl-Strallhofer ze společnosti Alicona Imaging GmbH

1_sem_2012

6.3.2012

V rámci řešení projektu OPVK 2.3. "INTEGRITA – projekt na posílení spolupráce se zahraničními univerzitami a pracovišti" jsme za společné pracoviště KMM – KTO podali přihlášku do kategorie "Studentský grantový systém", který je vyhlášen pro doktorandy, studenty Mgr. studia a školitele.

Za řešitele projektu je navržen Doc. A. Kříž. Dalšími spoluřešiteli jsou Doc. Ing. J. Česánek Ph.D.; Ing. P. Beneš Ph.D.; Ing. T. Nikl a studenti Bc. Z. Špirit; Bc. J. Železný; Bc.L. Mandík a další studenti KMM a KTO, kteří se přihlásí na diplomové práce na téma "Aplikace progresivních vrstev na řezné nástroje s důrazem na integritu obrobeného povrchu i řezné hrany". Anotace projektu je zde k dispozici. V případě zájmu o bližší informace kontaktujte Doc. A. Kříže.


7.12.2011

Dne 6.12. proběhl 1.workshop v rámci projektu OPVK - Systém pro vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity povrchu. V rámci tohoto zahajujícího workshopu proběhlo nejen osobní setkání projektových partnerů (VŠB - Technická univerzita Ostrava, TU v Liberci, Hofmeister s.r.o.), ale došlo i k představení zahraničních subjektů (zahraničních firem a zahraničních univerzit).
 
Z tohoto workshopu bude zhotoven sborník jednotlivých prezentací a to jak v papírové, tak i v digitální podobě. Navíc na projektových stránkách tohoto projektu (www.integrita.zcu.cz)  budou uloženy videa jednotlivých přednášek. Na těchto stránkách budou samozřejmě s postupem času k dispozici všechny informace a výstupy související s tímto mezinárodním projektem.
1-worksh_2_3_1
1_worksh_2_3_2.JPG
1_worksh_2_3_3.JPG

25.11.2011

Dovolujeme si Vás pozvat na 1.workshop projektu OPVK - Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství – integrity povrchu.

Workshop je určen jak pro studenty, akademické a vědecko – výzkumné pracovníky, tak i pro širokou odbornou veřejnost (pro zvětšení klikněte na leták).

1_work_2_3


22.11.2011

Ve dnech 22.-23.11.2011 pořádá Asociace pro tepelné zpracování  konferenci Vacuum Heat Treatment and Heat Treatment of Tools . Na této konferenci bude za naše pracoviště prezentována přednáška Doc. Antonína Kříže  - Praskání nástrojů po tepelném zpracování. Presentaci přednášky lze stáhnout zde.

19.11.2011

Oddělení povrchového inženýrství Vás zve na přednášku Ing. Pavly Klufové na téma Laserové povrchové kalení. 

V rámci zahájení budou představeny řešené projekty ESF OPVK na katedře KMM a KTO.


Přednáška se koná dne 21.11. od 12 hod v zasedací místnosti KMM - UF226. Pozvánka na tuto akci je zde.


kluf_laser_2011
18.11.2011

Slavnostní zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni dne 16. listopadu se letos uskutečnilo v rámci oslav 20. výročí ZČU.
V rámci této Vědecké rady ZČU v Plzni rektorka Doc. Ilona Mauritzová ocenila Ing. Pavlu Klufovou a Ing. Jiřího Šimečka
.
Ing. Pavla Klufová hned v prvním roce doktorandského studia získala prestižní projekt Stážista, který je financován přes Ministerstvo průmyslu a obchodu z evropských strukturálních fondů. Do tohoto projektu byla zapojena partnerská společnost MATEX PM s.r.o. Projekt se zabýval řešením mobilního laserového pracoviště a odladěním parametrů laserového povrchového kalení, popouštění a svařování. V rámci projektu bylo realizováno velké množství přednášek na konferencích a publikačních výstupů. Rovněž je navržena ověřená technologie. Tento projekt umožnil nastartovat spolupráci s průmyslovou firmou MATEX PM s.r.o.

Ing. Jiří Šimeček navázal na tradici oddělení Povrchové inženýrství (KMM) a předchozí tvůrčí činnost Ing. Petra Beneše Ph.D. v oblasti testování povrchů. Pro tuto potřebu navrhl a sestavil moderní impact přístroj třetí generace, který svými konstrukčními, ovládacími i řídícími prvky patří mezi unikátní světové přístroje. Na světě je pouze 5 pracovišť, které se zabývají impactovým kontaktním testováním. Katedra materiálu patří mezi tato pracoviště. Tento přístroj je v současné době průmyslově chráněn užitným vzorem a patří mezi jedinečné přístroje.

2.11.2011

Ve dnech 24. a 25.10. proběhlo ve společnosti Dioss Nýřany, a.s. školení zaměstnanců zaměřené na využití laserových technologií v průmyslu a na možnosti ochrany povrchu strojních součástí. Toto školení bylo zprostředkováno katedrou KTO. Školiteli (doc. Dr. Ing. Antonín Kříž, Ing. Jiří Hodač a Ing. Pavla Klufová) byly představeny laserové technologie povrchového kalení, nanášení vrstev (laser cladding) a zpevňování povrchu (laser peening). Z oblasti ochrany povrchu byly předneseny technologie nanášení PVD a CVD tenkých vrstev a anorganické povlaky.  V současné době připravujeme pro průmyslovou sféru pod záštitou katedry materiálu a strojírenské technologie další školení.

1.11.2011

V akademickém roce 2011/12 nastoupili novi doktorandi, Ing. Renáta Mathesiusová a
Ing. Jiří Hodač, kteří se ihned se zapojili do řešení grantových úkolů.

Ing. R. Mathesiusová se podílí na řešení MPO projektu "Stanovení příčin deformace po chemicko tepelném zpracování a jejich následné eliminace pro klíčové díly převodovek větrných elektráren".

r_m

Ing. J. Hodač bude zapojen do projektu "Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity povrchu".
J_H

Do řešení všech realizovaných projektů OPVpK jsou zapojení i další doktorandi a akademici nejen z KMM, ale také z katedry KTO. Prostřednictvím těchto projektů nachází uplatnění i mladí pedagogičtí a výzkumní pracovníci z obou uvedených kateder.

31.10. 2011

Předmět "Strojírenské materiály - SMA" doznal v tomto akademickém roce další změny, jejichž cílem je nabídnout studentům propojení teorie s praxí a zároveň poukázat na důležitost materiálového i povrchového inženýrství.
Za tímto účelem byl vyzván Ing. Jiří Fidranský CSc. ze společnosti EXOVA k přednášce na téma "Nové letecké materiály". Jeho přednáška byla přijata studenty s velkým zájmem a je zde k dispozici.


26.10.2011

Již jubilejní 10. ročník konference Vrstvy a Povlaky se konal ve dnech 17.-18.10.2011 v hoteli Soláň nedaleko organizující firmy LISS a.s. Tato konference byla spolupořádána ZČU Plzeň oddělením povrchového inženýrství. Bližší informace najdete na zde.
Na této konferenci byly odpředneseny tyto příspěvky:

1) Klufová, P., Kříž, A., Němeček, S., Hájek, J.: Wear Behavior of Laser Hardening Tool Steel 1.2311 and 1.2379

2)
Vnouček, M., Mišterová, H., Kříž, A.: Comparation of Properties Duplex Layer

3)
Beneš, P., Ottová, M., Kříž, A.:  Effects of Thermal Load on Properties of PVD Coatings

4)
Šimeček, J.,  Kříž, A.: Dependence of Fatigue Damage on the State of Machining Tool Steel Surface at X210Cr12.

5)
Hodač, J., Kříž, A., Beneš, P., Hájek, J.: Application of Thin Layers Deposited on Tools for Cutting Rubber.

V úvodním bloku byla presentována vyzvaná přednáška Doc.Ing. Dr.Antonína Kříže na téma Applicability of Results of Laboratory Analysis in Practice.
Presentace této vyzvané přednášky je zde k dispozici.


14.9.2011

 • Na konferenci DEGRADÁCIA KONŠTRUKČNÝCH MATERIÁLOV´2011 (12.-14.9.2011) bude Doc. Křížem presentován příspěvek, který vznikl ve spolupráci s firmou Buzuluk a.s. Presentace je zde k dispozici.
 • Zveme Vás na jubilejní X. ročník mezinárodní konference Vrstvy a povlaky, která se uskuteční 17.10 - 18.10.2011 v hoteli Soláň. Bližší informace o konferenci, kterou spoluorganizuje i Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, najdete na http://vrstvyapovlaky.cz
 • V současné době řešíme následující projekty:

  Projekty ESF OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost:

  • Aplikace moderních přístupů výuky s ohledem na konkurenceschopnost cílových skupin (OPVK 2.2)

  • Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity povrchu (OPVK 2.3)

  • Posílení spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými ústavy a průmyslovými partnery v Plzeňském kraji (OPVK 2.4)

        Projekt FRVŠ:

  • Tvorba multimediálních podkladů pro předměty se zaměřením na materiálové inženýrství

       Projekt Stážista:

  • Mobilní pracoviště na zpracování oceli

           Projekt MPO:

  • Stanovení příčin deformace po chemicko tepelném zpracování a jejich následné eliminace pro klíčové díly převodovek větrných elektráren

         
17.5.2011
 • Dne 29.4.2011 pořádala Fakulta strojní Soutěžní přehlídku studentských a doktorských  prací FST 2011 (tzv. SVOČ). V magisterské sekci se na 2.místě umístila práce Bc. Jiřího Hodače (vedoucí práce: Doc. Ing. Dr. Antonín Kříž) na téma „Návrh materiálu a povrchové úpravy pro řezné nástroje určených k obrábění pryžových hadic zpevněných kevlarem“. Zvláštní ocenění pro práci umístěné na 4. místě obdržel v bakalářské sekci Lukáš Martinec (vedoucí práce: Doc. Ing. Dr. Antonín Kříž) na téma "Tepelné zpracování rychlořezných ocelí". Všem oceněným blahopřejeme.

SVOC_2011

17.2.2011
 • Katedra technologie obrábění, Fakulta strojní při Západočeské univezitě v Plzni pořádá v rámci 10. ročníku mezinárodního veletrhu strojírenských technologií FOR INDUSTRY 2011 odborný seminář "Moderní trendy v oblasti výrobních technologií". Pozvánka je zde k dispozici.
7.2.2011
 • Od poskytovatele FRVŠ jsme získali finance na řešení výukového projektu "Tvorba multimediálních podkladů pro předměty se zaměřením na materiálové inženýrství". V rámci tohoto projektu bude na KMM instalován LCD panel, kde poběží presentace přednášek, simulační procesy, ale také studentské presentace ze soutěží a obhajob závěrečných prací. V rámci tohoto projektu bude realizováno mnoho aktivit, které příznivě zasáhnou do celé řady materiálových předmětů.

24.1.2011
17.12.2010
 • Dne 15.12 proběhl v reprezentační místnosti ZČU v Plzni workshop na téma "Uplatnění absolventů technických oborů v průmyslové sféře". Po úvodním slově vedoucích kateder Materiálového inženýrství a strojírenském metalurgie a Technologie obrábění, proběhla prezentace 12 významných firem. Většinu posluchačů zaujala především část prezentací zaměřená na nedostatky absolventů příslušných oborů. Nejčastěji byla zmiňována minimální zkušenost s praktickou činností, nedostatečná šíře základních fyzikálních principů a nadstandardní mzdové požadavky. Tento workshop je základním stavebním kamenem pro následující inovaci předmětů v oboru materiálového inženýrství a strojírenské metalurgie. Akce se zúčastnilo více než 100 studentů FST a 20 akademických pracovníků. Všem prezentujícím ještě jednou děkujeme. 
Projektový tým AMP

amp_1.workshop
13.12.2010.
 • Na semináři "Vrtání přesných otvorů hybridními nástroji", který se konal 13.12.,  přednesl Doc. Antonín Kříž přednášku  "Co se skrývá pod povrchem". Tato přednáška je na požádání k dispozici u autora.
7.12.2010
AMP_1work

casovy_harmonogram
24.10.2010
hyb_nastr_2010
23.10.2010
ATZK

9.10.2010
 • Ve dnech 10.-12.11.2010 se koná mezinárodní konference "Local Mechanical Properties 2010". Podrobnější informace o této konferenci najdete na stránkách http://web.tuke.sk/lmv/. Na této konferenci přednese Doc.Dr. Ing. Antonín Kříž přednášku na téma "Local studies of machined surfaces". Příspěvek, který vznikl na základě spolupráce se strojírenskou firmou HOFMEISTER s.r.o., je zde k dispozici.

7.10.2010
 • Ve dnech 4.-6.10.2010 se uskutečnila na zámku Třešť konference Laser 50 pořádaná u příležitosti oslav 50. výročí vynálezu laseru. Konference byla setkáním profesionálů z nejrůznějších oborů se společným jmenovatelem, kterým je laser. Toto setkání si kladlo za cíl vytvořit podmínky pro úspěšné navázání osobních i odborných vztahů. Ing. Pavla Klufová zde přednesla svůj příspěvek na téma Návrh technologie laserového povrchového kalení oceli C45, který je možné stáhnout zde. Tímto příspěvkem i konferencí zahájila Ing. Pavla Klufová realizaci projektu s názvem „Mobilní pracoviště laserového zpracování oceli“, který je financován z programu podpory OPPI pod správou MPO a je řešen ve spolupráci s firmou MATEX PM s.r.o.
5.10.2010
 • Ing. Jiří Šimeček řeší doktorandský grant od FRVŠ, jehož cílem je přiblížit studentům ZČU impactové testování materiálů. Na konferenci přednese přednášku "ANALYSIS OF SURFACE RESISTANCE OF STEEL FOR RAIL BY THE IMPACT TEST METHOD", která je zde k dispozici.
30.9.2010
 • Ve dnech 4.-5.10. 2010 se koná mezinárodní konference "Coatings and Layers 2010", kterou za Západočeskou univerzitu spoluorganizuje Doc.Dr.Ing. Antonín Kříž. Na této konferenci odprezentuje Doc. A. Kříž za tým autorů (Ing. L. Kafka, Ing. J. Šimeček) vstupní přednášku na téma "Practical Applications of the Concept of Surface Integrity". Tato přednáška je zde k dispozici. Presentované výsledky vznikly na základě řešení projektu ve spolupráci s firmou HOFMEISTER s.r.o. a řešením společného projektu FI-IM4/226.
15.9.2010
 • V  červenci jsme podali dvě projektové žádosti do programu TIP, který je vyhlášen MPO. Ve spolupráci s firmou Zero Systems,s.r.o. jsme podali projekt s názvem „Vývoj vysoce spolehlivého soustružnického nože pro obrábění nerezavějící oceli přerušovaným řezem“. Druhou žádost jsme napsali společně s firmou WIKOV MGI a.s. Zaměření projektu nejlépe vystihuje jeho název “Stanovení příčin deformací po chemicko-tepelném zpracování a jejich následná eliminace pro klíčové díly převodovek Větrných elektráren”.

  Dalším projektem, který byl podán v programu OPVK v prioritní ose 2.4. – Partnerství a sítě pod MŠMT, je žádost s názvem “Posílení spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými ústavy a průmyslovými partnery v Plzeňském kraji v oblasti nových materiálů a technologií“. V rámci této žádosti, v kterém je zapojeno vedle katedry obrábění také 5 významných partnerů, bylo osloveno přes 250 firem s nabídkou spolupráce vyplývající z projektových aktivit. Již přes 100 firem odpovědělo se zájmem o spolupráci. Hledáme další průmyslové partnery, kteří by měli zájem se podílet na realizaci našich cílů. V případě zájmu nás kontaktujte, rádi vás blíže seznámíme s tímto projektem, jehož přínosem pro průmyslové firmy bude transfer vědeckovýzkumných poznatků do praxe a kontakt na nejlepší studenty
  a brzy i absolventy strojírenských oborů. Naši studenti a akademičtí pracovníci naopak posílí svoje vazby na praxi, zvýší svoji odbornou úroveň i praktické poznatky.

  Na začátku srpna jsme podali žádost projektu v programu podpory OPPI pod správou MPO. Ve spolupráci s firmou MATEX PM s.r.o. byl podán projekt s názvem „Mobilní pracoviště laserového zpracování oceli“. Na konci srpna jsme dostali dobrou zprávu, že tento projekt byl přijat k financování s plnou podporou tj. 1.190 tis Kč. Projekt bude řešen od 1.10.2010 do 30.9.2011.

8.9.2010
 • V akademickém roce 2010/11 jsme připravili pro studenty bakalářského studia 13 zadání bakalářských prací a 3 zadání diplomových prací pro magisterský obor. Všechna vypsaná témata, která vychází z řešených projektů i ze spolupráce s průmyslovou praxí, jsou již studenty obsazena. Podrobné zadání prací je zde k dispozici. Přejeme studentům hodně sil, zájmu a získání cenných informací, které budou moci v praxi uplatnit. Přejeme nejen úspěšný start, ale i zdárné zakončení studia.

1.7.2010
 • V minulosti jsme úspěšně podali dvě přihlášky užitných vzorů. První se týkala nástroje, který byl vyvinut v rámci řešení projektu MPO s firmou HOFMEISTER s.r.o. Druhý užitný vzor popisuje Impact tester, který byl přihlášen k průmyslové ochraně pod záštitou Výzkumného centra kolejových vozidel. Popis obou užitných vzorů najdete zde.
  V minulém roce jsme také přihlásili 13 ověřených technologií, které vznikly na základě dlouhodobé spolupráce s průmyslovými partnery. Tyto ověřené technologie budeme na našich stránkách také postupně zveřejňovat.
24.5.2010

3.5.2010
 • Dne 29.4. proběhlo fakultní kolo soutěže studentských a doktorandských prací (SVOČ). Ve velké konkurenci dalších 11 soutěžících se Bc. Pavla Klufová umístila na druhém místě a postupuje do národního kola. Blahopřejeme všem zúčastněným, neboť práce měly vysokou odbornou úroveň a o to více nás těší úspěch Pavly Klufové, neboť její práce vznikla na základě řešené diplomové práce a spolupráce s  laboratoří Centra laserových a automatizačních technologií v NTC ZČU Plzeň. Presentace příspěvku "Návrh technologie laserového povrchového kalení konstrukčních ocelí" je zde k dispozici.
vavr
23.4.2010
 • Dne 23.4.2010 bylo 10 studentů z 1. až 5 ročníku na exkursi ve firmě EXOVA s.r.o. Provázeli nás bývalí absolventi katedry materiálu - Ing. Martin Vizina Ph.D. a Ing. Ladislav Fikar. Studentům se tato exkurse velmi líbila, neboť viděli zkoušky únavy, tahem za normálních i zvýšených teplot, creepové zkoušky a metalografické hodnocení především titanových a niklových slitin používaných v leteckém průmyslu.
  Firma EXOVA shání na letní brigádu studenty, kteří by měli zájem o tuto práci, která se může protáhnout do celoročního působení. Pro zájemce jsou zde bližší informace.
31.3.2010
 • Dne 31.3.2010 na 9. mezinárodním veletrhu strojírenských technologií na semináři "Inovace řezných nástrojů a technologií obrábění", který je pořádán Cechem brusičů a výrobců nástrojů, přednese Doc.Dr.Ing. A. Kříž přednášku na téma „Obrobený povrch a jeho vliv na užitné vlastnosti“. Tato přednáška shrnuje poznatky z MPO projektu řešeného firmou HOFMEISTER s.r.o.  a pojednává o integritě povrchu. Přednáška je zde ke stažení.

15.3.2010
 • Zveme Vás na přednášku Ing. J. Nohavy ze společnosti  CSM Instruments SA, která bude  na téma "Nové trendy v instrumentované indentaci, scratch testu a tribologii".
        Přednáška se uskuteční 29.3.ve 14 hod (zasedací místnost KMM - UF226).                        Leták o přednášce zde.

12.3.2010

 • Pro akademický rok 2010/11 jsme vypsali ve spolupráci s katedrou technologie obrábění KTO, Výzkumným centrem kolejových vozidel (VCKV), NTC – odbor Termomechanika technologických procesů a s průmyslovými partnery 10 témat bakalářských prací a 3 témata diplomových prací
  Seznam prací je
  zde k dispozici.
  Pro bližší informace nás kontaktujte, popř. můžete se na tyto témata přihlásit (elektronickou poštou, osobním kontaktem, popř. na sekretariátu katedry KMM). Témata budou také zveřejněna na informační nástěnce na KMM.

 • Ve dnech 15.-17.3. 2010 pořádají katedry KTO a KKE ( FST – ZČU) konferenci ERIN (Education, Research, Innovation). Na této konferenci bude Ing. Lukáš Kafka prezentovat příspěvek „Usage of light and confocal microscopy at evaluation of machined surface of boreholes“. Tento příspěvek je zde k dispozici ke stažení.

12.2.2010

 • Spolupracující pracovník z Katedry konstruování strojů - Doc.Ing. Josef Formánek Ph.D. může poskytnout spolu s dalšími analýzami z Katedry materiálu a strojírenské metalurgie měření celé řady fyzikálních veličin. Tím lze poskytnout ucelená měření nejen na laboratorních vzorcích, ale také přímo v praxi. Podrobnější informace o měřících přístrojích naleznete zde.

26.1.2010

 • Ve dnech 20.-22.1.2010 byli zástupci kateder KMM a KTO na konferenci ICTKI10. Na této konferenci, která byla zaměřena do oblasti obrábění, konstrukce nástrojů a povrchového inženýrství byla přednesena celá řada zajímavých přednášek.
 • Doc. Ant. Kříž zde presentoval přednášku na téma „Use of Cyclic Impact Testing for Study of the Surface”. Presentace přednášky je zde k dispozici.
 • Dne 19.1.2010 jsme navštívili seminář firmy Automobile Lighting. Seminář byl pořádán za účelem seznámení s problematikou specifické výroby plastových  automobilových světel. V této souvislosti byla předběžně dojednána oboustranná spolupráce za účelem řešení jejich aktuálních výrobních problémů.

15.1.2010

 • Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ) finančně podpořil projekt "Využití impact testu při výuce materiálově orientovaných předmětů", jehož řešitelem je Ing. Jiří Šimeček. Výsledky řešení budou postupně zveřejňovány na těchto stránkách.

29.12.2009

 • V sekci download - Strojírenské materiály byly přidány zkušební okruhy k ústní zkoušce z předmětu SMA.

17.12.2009

 • Dne 14.12.2009 proběhla úspěšná obhajoba disertační práce Ing.Petra Beneše jehož školitelem byl Doc.Dr.Ing. Antonín Kříž. Tématem obhajované práce byla " Teplotní degradace tenkých otěruvzdorných PVD vrstev".
Chtěli bychom touto cestou poděkovat oponentům prof.Ing. Josefu Kunešovi DrSc., prof.Ing. Vojtěchu Hrubému CSc. a Doc.Ing. Antonu Humárovi CSc. za oponenturu této disertační práce. Dále bychom chtěli poděkovat komisi pro obhajobu disertační práce. Další poděkování patří Odboru materiálu a technologie při NTC - ZČU, Odboru termomechaniky a technologických procesů při NTC - ZČU, firmě LISS a.s. a Výzkumnému centru kolejových vozidel za uskutečnění některých experimentů a přípravu vzorků, bez nichž by realizace disertační práce nebyla uskutečnitelná.
Prezentace obhajoby disertační práce je zde k dispozici.
Jelikož disertační práce se zabývá aktuálním problémem, který svou rozsáhlostí nebylo možné v celé šíři touto prací pokrýt, bude i nadále prováděn výzkum zabývající se problematikou teplotní degradace tenkých otěruzvdorných vrstev. V této souvislosti se obracíme na případné možné spolupracovníky, kteří by byly ochotni se ve formě spolupráce podílet na dalším řešení této problematiky.

4.12.2009

 • Dne 4.12. představili studenti 3. ročníku Martin Vadlejch a Zbyněk Špirit v rámci předmětu "Semestrální projekt" svoje témata bakalářských prací. Vedoucím těchto prací je Doc. A. Kříž a konzultanty jsou Ing. J. Hájek a Ing. P. Beneš. Presentace na téma "Možnosti Impact testu při posuzování správnosti tepelného zpracování ocelí" a "Vybrané vlastnosti dřev" jsou zde a zde k dispozici.

26.11.2009

 • V listopadu jsme se zúčastnili několika konferencí, na nichž byly presentovány příspěvky týkající se Impact testu, svařování mikrolegovaných ocelí a faktografické studie, tepelného zpracování nástrojových ocelí, praskliny v cementovaných ozubených kolech a integrity povrchu.
 • Na konferenci FRACTOGRAPHY 2009 (Stará Lesná) byla presentována přednáška „Fraktografická studie lomových ploch svarových spojů HSLA oceli po analýze mechanických vlastností (ke stažení zde). Doc.A.Kříž je v programovém výboru této konference.

 • Na konferenci Lokální mechanické vlastnosti (Telč) byla presentována přednáškaImpact Test of Surface“ pojednávající o nových konstrukčních řešeních a možnostech testování. Přednáška je rovněž k dispozici (zde).
 • Na konferenci „Technologie tepelného zpracování kovových povrchů“ (Jihlava) byly presentovány tři příspěvky. 
  První přednesl Ing. Jiří Hájek Ph.D.. Příspěvek měl název „Karbidické fáze v rychlořezných ocelí“ a je zde k dispozici. Dva příspěvky přednesl Doc. A. Kříž.  První byl na téma  „Integrita povrchu v oblasti tepelného zpracování“ (zde). Tato přednáška pojednávala nejen o možnostech sledování integrity povrchu, ale také presentovala vybrané výsledky z projektu MPO, který je řešen ve spolupráci s firmou HOFMEISTER s.r.o. Další příspěvek vznikl ve spolupráci se společnosti WIKOV GEAR s.r.o. a B. Dostálem .
  Přednáška „Praskliny cementovaných kol“ (zde) pojednávala o problematice cementování ozubených kol. V současné době ve spolupráci s pracovištěm NTC – odborem „Termomechanika technologických procesů“ budeme pro společnost WIKOV GEAR s.r.o. řešit možnost laserového povrchového kalení ozubených kol. Tato práce naváže, jak na dlouholetou spolupráci s tímto odborem TTP i firmou WIKOV, tak i na zkušenosti získané z řešení společné diplomové práce.

20.10.2009

 • S firmou Hofmeister s.r.o. spolupracujeme na řešení projektu MPO - Impuls. Cílem řešení je nejen dosáhnout požadované přesnosti, ale také kvality obrobené plochy. Na řešení projektu spolupracují dvě katedry KMM a KTO. Již jsme dosáhli zajímavých výsledků, které přihlásíme na nejbližší konference a připravujeme také výstupy do českých i zahraničních publikací.
20.10.2009.JPG
 • Dne 30.10.2009 od 9 hod v UF 226 (ZČU Plzeň) se koná kolokvium Ing. Petra Beneše na téma "Teplotní degradace tenkých otěruvzdorných PVD vrstev". Více informací je zde k dispozici. Těšíme se na Vaši účast a setkání.

14.10.2009

 • Dne 14.10.2009 presentoval Ing.Jiří Fidranský CSc. v rámci přednášky předmětu SMA velmi zajímavé přednášky na téma 1) Pohled konstruktéra na výběr materiálů; 2) Dlouholeté zkušenosti získané při konstrukci letadel; 3) Informace o společnosti Exova – dříve Bodycote testing. Tyto přednášky jsou zde a zde k nahlédnutí.
 • Se společností EXOVA s.r.o. má naše pracoviště dlouhodobou spolupráci. V současnosti připravujeme zadání diplomové a bakalářské práce a také další projekty, kterých se budou moci zúčastnit i studenti oboru materiálového inženýrství.
exova

5.10.2009

 • Ve dnech 30.9.-1.10. se konal pod záštitou ZČU Plzeň VIII. ročník  konference Vrstvy a Povlaky. Doc. A. Kříž byl jedním z garantů této konference. Jeho příspěvek na téma "Hodnocení vlastností systémů tenká vrstva-substrát" naleznete zde. Další příspěvky byly presentovány Ing. Jiřím Šimečkem (přednáška na téma "Vliv integrity povrchu na užitné vlastnosti výrobku") a Ing. Miroslavem Zetkem ("Vliv tenké vrstvy  na proces vrtání").   

 • Od 1.9. nastoupil na doktorandské studium Ing. Lukáš Kafka. Téma jeho disertační práce i činnost spočívá ve sledování a popisu stavu povrchu vytvořeného různými technologiemi, především třískovým obráběním. Tím bude doplněna činnost dalšího doktoranda Ing. Jiřího Šimečka, který řeší problematiku integrity povrchu a měření zbytkových napětí.

3.9.2009

 • Žilinská univerzita v Žilině v těchto dnech pořádá XI. vědeckou konferenci se zahraniční účastí „ DEGRADÁCIA  KONŠTRUKČNÝCH  MATERIÁLOV ‘2009“.  Na této konferenci je presentován příspěvek, který vznikl ve spolupráci se společností Hexion Specialty Chemicals, a.s. v Sokolově. Zde si můžete stáhnout  presentaci přednášky Doc. A. Kříže et al. s názvem „DEGRADATION OF CONSTRUCTION MATERIAL OF A REACTOR  FOR ACRYLATES PRODUCTION”.

31.8.2009

 • V rámci řešeného projektu "Inovace vzdělávání strojních inženýrů pro jadernou energetiku", jenž je realizován ve spolupráci s Katedrou energetických strojů a zařízení, budou inovovány jednotlivé přednášky a cvičení z předmětu Strojírenské materiály. Cílem inovace je další zlepšení didaktických pomůcek a zvýšení zájmu studentů o problematiku materiálového inženýrství. Věříme, že tyto změny povedou k efektivnějšímu prohloubení znalostí a vyšší úspěšnosti studentů u zkoušky. Přednášky budou samozřejmě postupně prezentovány v elektronické podobě na těchto stránkách.
 • Ve dnech 18.a 19.9. 2009 se uskuteční další ročník akce Dny vědy a techniky v Plzni. Jako každý rok i letos budete moci navštívit expozici připravenou Katedrou materiálů a strojírenské metalurgie. Tato expozice doznala v letošním roce velkých změn. Podrobnosti o naší expozici jsou zde k nahlédnutí.

10.6.2009

 • Dovolujeme si Vás pozvat na další ročník konference Vrstvy a Povlaky. Již 8. ročník této koference se uskuteční ve dnech 30.9. - 1.10. 2009 a bude obohacen o průvodní program firmy CSM Instrument SA. V průbehu konference bude k dispozici scratch test (1N - 200N) a nanotvrdoměr (0,5 mN - 300 mN). Bližší informace najdete na http://vrstvyapovlaky.sweb.cz/

4.6.2009

 • Doc. Antonín Kříž ve spolupráci s Asociací pro tepelné zpracování kovů pořádá seminář na téma "Nástrojové oceli v praktických aplikacích". Přednáška se koná 25.6.2009 od 9 hod. Program i s přednáškou najdete zde. Na přednášce budou prezentovat svoje dlouholeté zkušenosti přední odborníci z oboru. Proto doporučujeme, abyste zvážili svoji účast. V případě většího zájmu bude přednáška opakována v roce 2010, kdy také připravujeme přednášku na téma "Metalografie a hodnocení tepelně zpracovaných ocelí".
 • Ve spolupráci s odborem Termomechanika technologických procesů výzkumného centra Nové technologie (TTP) jsme vypsali diplomovou práci na téma „Návrh technologie laserového povrchového zpracování konstrukčních ocelí“. Toto téma bylo obsazeno a v současné době se již realizují přípravné práce. V diplomové práci bude využito nejen odborných poznatků odboru TTP, ale také technických možností laboratoří. Využit bude především 4 kW HPDD laserový technologický systém s příslušenstvím pro povrchové zpracování. Do řešení diplomové práce bude zapojena také strojírenská firma Hofmeister s.r.o.

19.5.2009

 • 1.6.2009 od 9 hod je v prostorách KMM (UF228) ve spolupráci s firmami Carl Zeiss a Struers realizován seminář "Materiálová mikroskopie". Leták s programem je zde.
15.5.2009
 • Dne 29.4.2009 proběhla prezentace Ing. Jiřího Šimečka na téma „Methoden der Messungen von Restspannungen“.
 • V oblasti FRVŠ jsme podali dva projekty. Doktorandský projekt, jehož navrhovatelem je Ing. Jiří Šimeček (spoluřešitelé doc. Kříž a ing. Beneš), je  na téma „Využití impact testu při výuce materiálově orientovaných předmětů“. Projekt typu F, jehož navrhovatelem je doc. A. Kříž, je na téma „Tvorba multimediálních podkladů pro předměty se zaměřením na materiálové inženýrství“. Jeho cílem bude vytvořit široké spektrum elektronických podkladů pro předměty vyučované na KMM a také zvýšit informovanost mezi širokou veřejností a zájemci o studium.
 • Doc. Antonín Kříž přihlásil do výběrového řízení GAČR projekt „Přínos progresivních nanovrstev a sendvičových tenkých vrstev v procesu tváření“. Cílem projektu je vývoj nových vrstev pro aplikace tvářecích nástrojů a také využití nových metodik jejich testování.
 • Ing. Jiří Hájek Ph.D. poslal do výběrového řízení GAČR postdoktorandský projekt, který by se měl zabývat sledováním tribologických vlastností tenkých otěruvzdorných vrstev.
 •  Ve spolupráci s Výzkumným centrem kolejových vozidel (VCKV) budeme tento rok řešit interní grant „Inovace impact testeru a vývoj progresivních metodik měření“. Při realizaci projektu využijeme spolupráce s firmou Preditest a také s prof. N. Ganevem (Katedra inženýrství pevných látek – FJFI – ČVUT).

4.5.2009

 • Dne 29.4. se uskutečnila pro posluchače Univerzity 3. věku prohlídka laboratoří kateder KMM a KTO. Do přípravy a realizace bylo zapojeno 8 pracovníků. Podrobnosti o prohlídce laboratoří budou uvedeny v univerzitních novinách ZČU Plzeň.

28.4.2009

 • V současné době jsou ve spolupráci s dalšími katedrami prováděna praktická měření, jejichž cílem je zjistit procesy odehrávající se během obrábění (soustružení a frézování). K tomu využíváme rozsáhlé experimenty a analýzy sledující strukturní stav, velikost i tvar třísek. Jak vyplývá z provedené rešeršní činnosti, nebyla tato práce v uvedeném rozsahu dosud celosvětově systematicky prováděna. K dosažení potřebných poznatků je zapotřebí spojit svoje síly a společně hledat v množství poznatků a získaných výstupů vzájemné souvislosti a vazby. Touto výzvou se obracíme na širokou odbornou veřejnost se zájmem o spolupráci. Ta může být ve formě výměny zkušeností, výměny dat a poznatků, ale také začleněním do společných projektů. Přivítáme také jakkékoliv literární zdroje, které se zabývají problematikou změn odehrávajících se v mikrostruktuře třísky v důsledku obráběcího procesu. Případné nápady, informace i poznatky zasílejte na adresu: pbenes@kmm.zcu.cz

        Za poskytnuté informace předem děkujeme.

tr1

15.4.2009

 • Ve dnech 6.-8.4.2009 proběhla v Smolenickém zámku (SR) konference Aplikovaná mechanika 2009. Byla zde prezentována přednáška, která je zde k nahlédnutí.

smolenice

1.4.2009

 • Dne 31.3. byla pro posluchače Univerzity 3. věku presentována přednáška Doc.Dr.Ing. Antonína Kříže na téma "Povrchové inženýrství". Přednáška je zde k dispozici. Pro tyto posluchače je 29.4. v 9:00  plánována prohlídka laboratoří KMM.

23.3.2009

 • Velmi si ceníme zájmu studentů o naše témata bakalářských i diplomových prací. Jejich práce a nasazení je pro nás velmi duležitá, neboť přináší nové pohledy do řešení projektových úkolu. Studenti mají v těchto projektech svoji významnou a nezastupitelnou roli. Uvádíme předběžný seznam, který se ještě může korigovat.

Seznam Diplomových a Bakalářských prací je k dispozici zde.

 • Zároveň připomínáme, že termín podání přihlášky na doktorandské studium je 29.5.2009. Téma disertační práce je: "Hodnoceni integrity povrchu vytvořeného třískovým obráběním", školitelem je Doc.A. Kříž.

19.3.2009

 • Dne 19.3.2009 proběhl pracovní seminář o Impact testu (viz níže). Jednotlivé přednášky jsou k dispozici zde.

4.3.2009

pozvanka-seminar Impact

18.2.2009

 • Přejeme všem našim partnerům a spolupracujícím firmám, aby s co nejmenší úhonou překonali ekonomickou recesi a včas se dostali opět do prosperity. Zároveň nabízíme v této době poklesu výroby školení vašich pracovníků v oblasti materiálového inženýrství a zkušebnictví. S ohledem na naše vazby na strukturální evropské fondy můžeme také poskytnout  rady, jak lze na toto školení získat finanční prostředky.
 • Ing. Petr Beneš připravil 13týdenní program z předmětu "Defektoskopie a provozní diagnostika", který je určen pro studenty oboru materiálového inženýrství a pro studenty oboru diagnostika a servis silničních vozidel .Toto školení lze v různé délce realizovat i pro potřeby průmyslových firem.
 • Také Ing.Jiří Hájek Ph.D. připravil  13 týdenní program z předmětu "Ekologie technologických procesů".

28.1.2009

 • V únoru 2009 připravujeme dva semináře.

  První seminář bude pojednávat o impact testeru, metodice měření a získaných výsledcích z oblasti materiálů s povrchovou úpravou i materiálů určených pro výrobu železničních kol.

  Druhý seminář bude pracovně zaměřen na přípravu projektů GAČR z oblasti tenkých vrstev pro tvářecí nástroje a integritu povrchu řezných nástrojů a obrobených ploch. Jestliže byste měli zájem se zúčastnit některého z uvedených seminářů, kontaktujte Doc. A. Kříže, který Vám sdělí další podrobnosti.

 • Ve dnech 21-22.1.2009 se na Katedře technologie obrábění konala III. mezinárodní konference Strojírenská technologie – Plzeň 2009. V rámci naší spolupráce s průmyslovou sférou i s pracovištěm Nové technologie - výzkumné centrum byly presentovány 3 příspěvky: 
                1. Frézování cermetovými nástroji. 
                2. Nástroj nefunguje, kdo za to může? 

16.12.2008

 • Z projektu, jehož řešitelem je Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž, byl zakoupen světelný metalografický mikroskop od firmy ZEISS typ Axio Observer Z1m. Tento mikroskop vedle perfektní optiky disponuje také motorickým posuvem ve všech osách, motorizovaným objektivovým karuselem a vynikající obrazovou analýzou AxioVision4. Pořízení tohoto špičkového mikroskopu se projeví nejen ve výuce a v lepší obrazové kvalitě struktur ve studentských závěrečných pracích, ale také v užší spolupráci s firmou Carl Zeiss.
zeiss_axio

3.12.2008

 • Dne 12.11.2008 se konalo slavnostní zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity. Na tomto zasedání bylo Ing.Petru Benešovi předáno mimořádné stipendium města Plzně. Toto stipendium bylo uděleno za podíl na vývoji nového zařízení pro zjišťování zbytkové životnosti železničních kol.


 • 25.11.2008 se konal sjezd Asociace pro tepelné zpracování kovů (ATZK),  na němž byl Doc.Dr.Ing. A. Kříž přijat do výkonného výboru. Jeho cílem bude větší propojení činnosti ATZK s materiálovými katedrami a také příprava vybraných seminářů se zaměřením na tepelné zpracování.

4.11.2008

 • Ve dnech 6.-7.11.2008 se koná konference  INTERANTIKOR - POVRCHOVÉ INŽINIERSTVO 2008. Jedná se mezinárodní vědeckou konferenci realizovanou jednou za tři roky, která je zameřena na problémy koroze, protikorozní ochrany a tvorbu funkčních povlaků a nových povrchů výrobků z hlediska zvýšení užitkových vlastností.  Na této konferenci bude presentována přednáška na téma:Kontaktní cyklické testování materiálů pomocí IMPACT testeru

30.10.2008

 • 29.10.2008 byly na pracovním semináři "Integrita povrchu a její význam v praktickém využití" odpředneseny tyto příspěvky:

Úvodní slovo - Antonín Kříž

Základní pojmy - Josef Urban

Možnosti měření a měřící metody - Jiří Šimeček

Válečkování, Integrita povrchu-norma ANSI B211.1 1986, Laserová konfokální mikroskopie - Michal Rogl

Po prezentaci následovala bohatá diskuze. V lednu 2009 připravujeme další pracovní seminář na téma: Nové přístupy ke zkoumání povrchových dějů s využitím Impact testeru.

22.10.2008

 1. Antonín Kříž - úvodní slovo
 2. Josef Urban - úvod, základní informace o integritě povrchu a její důležitosti, jakost povrchu, zbytková napětí.
 3. Jiří Šimeček - metody měření zbytkových napětí - principy jednotlivých metod, jejich výhody a nevýhody, omezení jednotlivých metod.
 4. Michal Rogl - ANSI normy v souvislosti s integritou povchu, přínos konfokální skenovacího laserového mikroskopu pro zkoumání stavu povrchu.
     
Pozvánka na seminář zde.

8.10.2008

 • Ve dnech od 29. do 30.9.2008 se konal osmý ročník mezinárodní konference Vrstvy a Povlaky 2008. Této konference se zúčastnilo 65 odborníků zabývajících se nejen depozicí a aplikací tenkých vrstev, ale také povlaky a povrchovými úpravami. Tato konference se konala ve spolupráci s firmou LISS a.s., Západočeskou univerzitou a Univerzitou obrany. Na této konferenci byly presentovány dva naše příspěvky (k nahlédnutí zde a zde). Ve sborníku je uvedena také zdravice vedoucího katedry KMM-ZČU v Plzni (k nahlédnutí zde).

7.10.2008

 • Ve dnech 1. - 3.10. 2008 se v hotelu  Athos Palace na řeckém poloostrově Chalkidiki uskutečnila mezinárodní konference 3rd ICMEN on Manufacturing Engineering a 7th "THE" Coatings in Manufacturing Engineering. Na této konferenci byla prezentována přednáška "Impact tester contact cyclic testing", kterou je možno získat zde k nahlédnutí. Tato přednáška se zabývá problematikou testování kol kolejových vozidel, která je v současné době řešena ve spolupráci s Výzkumným centrem kolejových vozidel.

1.7.2008

 • Dne 10.6.2008 bylo úspěšně zakončeno habilitační řízení Ing. Josefa FORMÁNKA, Ph.D. s tématem habilitační práce "Mechatronické systémy v řízení a diagnostice strojních zařízení". Práce byla koncipována jako soubor uveřejněných vědeckých a inženýrských činností doplněná podrobným popisem, komentářem a výslednými využitelnými výstupy. Habilitační přednášku je možno získat zde k nahlédnutí.

16.6.2008

 • V Lázních Libverda se v době od 17. – 19. června 2008 konala 11. česko-slovenská konference PŘÍNOS METALOGRAFIE PRO ŘEŠENÍ VÝROBNÍCH PROBLÉMŮ. Na této konferenci byl presentován příspěvek, který vznikl ve spolupráci s firmou Hofmeister s.r.o. PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ, který je zde k dispozici.

 • V současné době rovněž připravujeme podobné školení, které budeme ve spolupráci s firmou Ecosond s.r.o. nabízet průmyslovým podnikům.

16.5.2008

 • Na 17. mezinárodní konferenci metalurgie a materiálů METAL2008 byly presentovány Doc. A. Křížem dva příspěvky. Jeden z příspěvků byl na téma tenkých vrstev, které byly tepelně exploatovány. Jeho presentaci nabízíme zde. Druhý příspěvek se zabýval problematikou svařování vysokopevnostních ocelí DOMEX 700MC. Tato problematika je řešena pod hlavičkou Centra kolejových vozidel VCKV.
 • Konference Vrstvy a povlaky 2008 se uskuteční 29. - 30. 9. 2008, v horském hotelu Soláň u Rožnova pod Radhoštěm.  Blíží se konec registrace přihlášek, důležité informace najdete na adrese: http://sweb.cz/vrstvyapovlaky/konf.html. Cílem této konference je propojit akademickou sféru s průmyslovou praxí a najít společné možnosti při řešení problémů v oblasti tenkých vrstev a povlaků.

 • Do 31.5.2008 je možné se přihlásit k doktorandskému studiu u Doc. A. Kříže. K dispozici jsou tato témata disertačních prací: Studium stavu povrchu vrtaných a tvářených otvorů speciálními nástroji opatřených progresivními tenkými vrstvami; Strukturní vlivy nástrojových ocelí na trvanlivost nástrojů
 V případě bližšího zájmu ho kontaktujte.

4.4.2008

 • Návrhy projektů GAČR
 • Do veřejné soutěže GAČR jsme podali dva návrhy projektů. První projekt s názvem „Nové využití progresivních nanovrstev v mechatronických systémech“ by měl řešit aplikaci progresivních vrstev na pohyblivých částech a sledovat jejich přínos jak z hlediska odolnosti proti opotřebení, ale také napomoci dosáhnout definované vlastnosti po celou dobu životnosti. Druhý projekt „Přínos progresivních nanovrstev a sendvičových tenkých vrstev v procesu tváření“má za cíl řešit aplikaci tenkých vrstev na nástrojích pro tváření do 600°C. Cílem projektu je spolu se spoluřediteli popsat degradační mechanismy iniciované při tváření a navrhnout novou vrstvu tak, aby zabránila těmto nežádoucím procesům. Do návrhu projektu jsou zařazeny i další vědecké úkoly, které směřují k vyvinutí nových metodik testování tenkých vrstev v této aplikaci, ale také využití simulačních technik za účelem poznání toku materiálu a namáhání nástroje při tváření.

28.3.2008

 • Impact tester
 • V těchto dnech byla dokončena stavba nového impact testeru, který se oproti stávajícímu impact testeru vyznačuje mj. vyšší tuhostí, možností aplikace vyšších dopadových energií (až 1200N) a v neposlední řadě i sofistikovanější regulací řídících parametrů. Impact tester je pro nás důležitým měřícím přístrojem, neboť ho lze s výhodou využít pro zkoumání únavových vlastností součástí, které jsou vystaveny opakovaným rázům za současného působení vysokých kontaktních rázů, jako jsou obráběcí nástroje, železniční kola, pístní kroužky apod. Naší další činností bude osadit jej snímacími prvky, které dovolí zkonstruovat Woehlerovy křivky. Znalost stavu materiálu může prodloužit užívání konstrukce a přitom současně predikovat její další vývoj a okamžik nutné odstávky. Z důvodu zvýšení aplikačních možností nového impact testeru plánujeme v blízké době jeho rozšíření o měření akustické emise a měření dopadových charakteristik pomocí akcelerometru.

17.1.2008

 • Zkoušení z předmětu SMA
 • Zde najdete výsledky "v poločase" zkoušeni z předmětu SMA. Do dalšího poločasu přejeme studentům mnoho úspěchů a z jejich vítězství se budeme spolu s nimi opravdu upřímně radovat.
 • ATeam spolupracuje s Prazdrojem
 • Okruh našich zákazníků tvoří také Prazdroj a.s. Pro tuto akciovou společnost měříme drsnost povrchu v kádích (pivo pak lépe klouže do krku) a tvrdost dna varen (pivo má tak lepší říz). K těmto měřením i k metalografické analýze přímo v provozu využíváme našich mobilních přístrojů.
pepa

9.1.2008

 • Ohlednutí za rokem 2007 
 • Rok 2007 je za námi, věřím, že i pro ostatní byl tak úspěšný, jako pro ATeam. V minulém roce jsme řešili 4 MPO projekty, 2 projekty FRVŠ, 2 zahraniční višegrádské projekty a 1 interní grant. Vedle celé řady odborných úspěchů, které jsme presentovali na 6 tuzemských a 4 zahraničních konferencích (17 příspěvků), 3 články v odborných časopisech.
 • V pedagogické činnosti jsme se vedle zkoušení 420 studentů z předmětu SMA podíleli na dalších 5 předmětech. Pod naším vedením úspěšně ukončili 3 diplomanti svoje studium. Také jsme získali nového doktoranda, který se zabývá novým pohledem na povrch - integritou povrchu. Další nový člen doplnil naší působnost v oblasti konstrukce strojů a především v elektronických slaboproudých aplikacích. Řešili jsme 41 odborných expertíz pro průmyslové podniky a několik odborných posudků pro státní nebo univerzitní instituce.
 • Věříme, že v tomto roce navážeme na úspěchy minulého roku a naši průmysloví partneři budou spokojeni s našimi službami. Přáli bychom si, aby mnoho našich studentů dosáhlo požadovaného úspěchu a v projektové i vědecko-výzkumné činnosti abychom měli tak progresivní vývoj jako doposud.

 • Všem návštěvníkům našich stránek, našim sympatizantům i obchodním partnerům přejeme pevné zdraví, životní pohodu a ať je i pro Vás rok 2008 tím úspěšným rokem.

18.12.2007

 • ATeam v projektech MPO
 • 13.12.2007 proběhlo závěrečné oponentní řízení projektu MPO - Impuls, jehož řešitelem je firma Hofmeister s.r.o. Tento projekt se zabýval broušením a aplikací cermetů na řezné osové nástroje. ATeam v tomto projektu zajišťoval materiálové analýzy a testy cermetů. Vysledky projektu budou zveřejněny v odborném časopise a na odborných konferencích.
 • Letos je to již druhý úspěšně obhájený MPO projekt, který byl ve firmě Hofmeister s.r.o. společně s námi řešen. V současné době řešíme tříletý projekt (2007-2010) zabývající se výrobou progresivních nástrojů pro zhotovení přesných otvorů do vybraných druhů materiálů.

3.12.2007

 • Státní doktorská zkouška
 • Dne 5.12.2007 na katedře materiálu a strojírenské metalurgie proběhne státní doktorská zkouška. Ing. Petr Beneš bude obhajovat tuto zkoušku přednáškou "Teplotní degradace tenkých otěruvzdorných PVD vrstev". Přejeme mu úspěšné složení této zkoušky. 

26.11.2007

1.11.2007

 • Digitální mikroskopie a analýza obrazu v metalografii
 • 6.11.2007 proběhl na Západočeské univerzitě seminář Digitální mikroskopie a analýza obrazu v metalografii. Tohoto semináře se zúčastnil Ing. Petr Hrbáček s příspěvkem: Problematika bezkontaktního měření drsnosti pomocí konfokálního mikroskopu. Tato nová metoda měření drsnosti není zcela bez úskalí a tato přednáška je jednou z prvních, která se tyto problémy snaží osvětlit. 

1.11.2007

 • Interní grant FST - ZČU
 • V těchto dnech vrcholí experimenty na interním grantu FST-ZČU. Cílem tohoto projektu je zachytit teplotní degradaci nástrojů opatřených progresivními tenkými vrstvami při obrábění tvrdých ocelí. Při technologických zkouškách byli do měření napojeni pracovníci všech technických kateder Fakulty strojní, ale také odborníci z odboru "Termomechanika technologických procesů - NTC". Vysokorychlostní kamera byla zapůjčena z Výzkumného centra tvářecích technologií - FORTECH.
foto1     foto2

31.10.2007

 • Konference Vrstvy a Povlaky 2007
 • Ve dnech 29.-30.10. proběhla konference Vrstvy a Povlaky 07. Na této konferenci byla presentována celá řada zajímavých příspěvků. ATeam se zúčastnil pěti příspěvky. Tato konference byla vedle významného přispění firmy LISS a.s. spolupořádána také  Západočeskou univerzitou - Fakultou strojní. Vyzvaná přednáška Doc. Kříže s názvem "Nástroj nefunguje, kdo za to může?" je zde (14Mb) k dispozici.
 • Příspěvky ostatních členů ATeamu:

23.10.2007 

 • Škola elektronové mikroskopie
 • 8. - 12.10.2007 proběhl v Brně kurz "Škola elektronové mikroskopie" pod patronací Ústavu přístrojové techniky v Brně, kde bylo možné se seznámit s nejnovějšími trendy v praktickém i teoretickém využití elektronových mikroskopů. Tohoto kurzu se  za ATeam zúčastnili: Ing. Martina Sosnová Ph.D., Ing. Petr Beneš a Ing. Petr Hrbáček. 
Skola elektronové mikroskopie

15.10.2007

 • Konference Aluminium 2007
 • Ve dnech 10. - 12. 10. se konala ve Starých Splavech u Máchova jezera konference Aluminium 2007. Na této konferenci jsme prezentovali přednášku na téma: Obrábění slitiny AlSi1Mg0,5Mn nástroji s progresivními tenkými vrstvami. Plný text tohoto přispěvku si mužete stáhnout zde.

4.10.2007

 • Nový člen ATeamu
 • ATeam byl posílen o dalšího člena Ing. Michala Rogla, který bude zajišťovat nejen průmyslové zakázky, ale bude se podílet i na řešení nových projektů. Jeho nosným tématem bude integrita povrchu a vše, co souvisí s tímto nově a dynamicky se rozšiřujícím oborem. Jeho odborný profil naleznete zde. 

17.9.2007

 • ATeam hledá dalšího spolupracovníka
 • ATeam hledá pro řešení průmyslových zakázek a vědeckých projektů studenty II. a III. ročníku nejlépe materiálového zaměření. Zájemci se hlaste u Doc. Kříže kriz@kmm.zcu.cz, který Vám sdělí další podrobnosti.

27.8.2007

 • S novými materiály by se Titanic nepotopil aneb expozice Katedry materiálu a strojírenské metalurgie na Dnech vědy a techniky v Plzni.
 • Ve dnech 14.09.-15.9. od 9:00-18:00 se v Plzni budou konat Dny vědy a techniky, kde bude představena expozice Katedry materiálu a strojírenské metalurgie.
 •  Expozice vám představí fascinující svět materiálů a to jak dokáží ovlivnit lidský život. Dozvíte se, co se skrývá uvnitř každého výrobku. Pomocí jednoduchých experimentů dokážete sami upravit jeho vlastnosti. Odhalíte tajemství vlivu teploty na vlastnosti výrobků. Porovnáte tvrdost různých materiálů od tuhy až po diamant. Dozvíte se řadu důležitých informací, jak zabránit korozi. Vezmete do ruky hřebík a namísto obvyklého použití zjistíte, co se skrývá uvnitř. Základním kamenem pro správné použití řady výrobků je jejich správné odlití. Stanete se na chvíli těmi co tento děj ovlivňují. Odlijete si virtuálně svůj výrobek. Tyto všechny aktivity si pro Vás připravili členové materiálové sekce ATeamu. Postery připravované na tuto akci je možné stáhnout již dnes.           
Co je to tvrdost  - Autor : Ing. Petr Beneš
Co je to zkouška tahem - Autor: Ing. Petr Hrbáček
Co je to houževnatost - Autor: Ing. Jiří Hájek Ph.D.
Co je to metalografie -  Autorka: Ing. Martina Sosnová Ph.D.

Zveme tímto širokou veřejnost na expozici v Kopeckého sadech. 

8.8.2007

 • Úspěšné ukončení projektu MPO
 • V těchto dnech byl úspěšně ukončen tříletý projekt MPO „Vývoj a zavedení výroby nových nástrojů s využitím progresivních nanovrstev a sendvičových tenkých vrstev pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů“. Řešitelem projektu byla firma HOFMEISTER s.r.o. ZČU byla v tomto projektu spoluřešitelem. Za univerzitu se na řešení podíleli jednak členové ATeamu (KMM; KTO; KKS) a také další odborníci z katedry obrábění (KTO). Řešením projektu byl dán podnět k průmyslové ochraně formou patentu a užitného vzoru na nástroj – frézu pro produktivní obrábění plastů. Další návrh užitného vzoru na testovací přístroj, který byl zkonstrován řešením projektu, je v přípravné fázi a bude podán na podzim tohoto roku. Realizovaný projekt ukázal jasný směr, kterým se bude ATeam vyvíjet. Řešení odborných projektů s průmyslovou sférou dovolí zúročit vědecký potenciál a přístrojové vybavení jednotlivých kateder fakulty strojní a dosáhnout vysoké odborné i technické úrovně v transferu high-tech technologií do praxe.

11.7.2007

 • Nejlepší diplomová práce
 • Diplomová práce Bc. Romana Vocha „Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů“ byla vyhodnocena jako nejlepší práce oboru „Materiálové inženýrství“. Tato práce byla realizována ve spolupráci ATeamu a odboru NTC Termomechanika technologických procesů. Práce reagovala na potřeby praxe a vycházela z požadavků předního výrobce osobních automobilů. Ing. R. Vochovi, i dalším letošním absolventům, přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů.

4.6. 2007

21.5. 2007

 • Program Trainee
 • 18.5.2007 byla v modulu "Moderní technologie" Trainee programu jako nástroj kariérního rozvoje vybraných technických profesí odpřednesena část přednášek Doc. Křížem. Tyto přednášky byly odpředneseny v rámci projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

4.5. 2007

 • Příspěvek ATeamu na konferenci Metalography 2007
 • Člen ATeamu Ing. Petr Beneš vystoupil na konferenci Metalography 2007 s příspěvkem Evaluation of surface coatings and layers by modern methods, prezentaci Ing. Beneše je možno stáhnout v sekci Konference.

11.4. 2007

 • Podání projektů FRVŠ
 • Podali jsme 4 projekty do výběrového řízení fondu rozvoje vysokých škol. Dva projekty zpracovali akademičtí členové ATeamu v tematickém okruhu A. Doktorandi podávají dva projekty v okruhu G (Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti). V tomto roce řešíme jeden projekt FRVŠ - Metalografický atlas kovů a jejich slitin. V minulosti jsme úspěšně zakončili další 4 projekty podporované fondem rozvoje vysokých škol.


10.4. 2007

 • Financování interního grantu
 • Bylo potvrzeno financování interního grantu Teplotní odolnost tenkých vrstev a jejich přínos v obrábění tvrdých ocelí. Tento projekt bude řešen ve spolupráci tří kateder FST a v dalších měsících budou na stránkách ATeamu presentovány dosažené výsledky. Tímto také děkujeme vedení fakulty za finanční podporu.

30.3. 2007

 • Poslední termíny zkoušky z předmětu SMA
 • 25.6. a 29.6. od 8 hod bude ústní zkouška z předmětu SMA. Tento termín je přednostně pro studenty, kteří nemají ještě zkoušku z NM. Tito studenti se mohou zapsat na konci přednášky Nauky o materiálu u Doc. Ing. J. Skálové CSc. Zbývajícím studentům bude dána možnost se napsat na STAGu až v průběhu května. Předpoklad je 25 studentů na každý termín. Tyto termíny jsou poslední.

 • Podání interního grantu FST-ZČU
 • Využili jsme možnosti interního grantu a podali jsme přihlášku na téma:
  Teplotní odolnost tenkých vrstev a jejich přínos v obrábění tvrdých ocelí
  Cílem projektu bude analyzovat chování komerčních tenkých vrstev v procesu obrábění těžkoobrobitelných materiálů -  ocel ČSN 19 452.4.

 • Podání projektu u Grantové agentury ČR
 • V těchto dnech dokončujeme podání přihlášky projektu „Přínos progresivních nanovrstev a sendvičových tenkých vrstev v procesu tváření“. Tento projekt je podán s dalšími dvěma spolunavrhovateli. Cílem projektu bude doplnit základní informace o možnosti využití tenkých vrstev na tvářecích nástrojích a to především v oblasti tváření za studena. Pozornost bude věnována také degradačním mechanismům iniciovanými vyššími teplotami. Projekt je koncipován do oblasti základního výzkumu.

23.2. 2007

 • Nový člen ATeamu
 • Jak jsme již oznámili, ATeam se rozrostl o jednoho člena. Jeho odborný profil naleznete zde.

20.2. 2007

 • ATeam se neustále rozrůstá
 • ATeam se rozrostl o dalšího člena. Je jím Ing. Josef Formánek Ph.D. odborný asistent na Katedře konstruování strojů, Fakulty strojní Západočeské univerzitě v Plzni. S jeho odborným profilem vás seznámíme ještě tento týden.

20.2. 2007

 • Témata disertačních prací
 • Vliv integrity povrchu na užitné vlastnosti
  Školitel: Doc.Dr.Ing. Antonín Kříž
  Toto téma bude vycházet jednak z řešených popř. připravovaných projektů: projekty MPO s firmou Hofmeister, dlouholetá spolupráce s firmou Buzuluk Komárov a řady dalších připravovaných projektů (3 projekty GAČR, 1 projekt MPO).
  Disertační téma rovněž reaguje na přístrojové vybavení KMM (konfokální mikroskop, „impact test“, nový tribometr ….). V neposlední řadě jsou zahrnuty i potřeby praxe, kdy se stále více setkáváme s nutností komplexně popsat povrchový stav a na základě průkazných testů a analýz predikovat vlastnosti a chování nástrojů a strojních součástí.
  Těžiště práce bude spočívat ve zjišťování vlastností materiálů při kontaktních zkouškách a jejich korelace s výrobními procesy a strukturními vlivy.
  Zkušební materiál bude z oblasti, jak povrchových úprav, kdy bude zahrnuta i technologie vytváření silných povlaků, tak i další technologie např. třískové obrábění, válečkování atd.
  Na řešení této disertační práce se budou podílet nejen členi KMM, ale i KTO a KKS. 
 • Strukturní vlivy nástrojových ocelí na trvanlivost nástrojů
  Školitel: Doc.Dr.Ing. Antonín Kříž
  Disertační práce svým řešením zaplní vzniklou mezeru v oblasti strukturních souvislostí s výrobním procesem i následnou aplikací v praxi. Cílem bude ve spolupráci s předními ocelářskými firmou operujícími v ČR najít souvislosti mezi technologií výroby nástrojových legovaných ocelí, strukturou a praktickými možnostmi. 
  Na řešení této disertační práce se budou podílet nejen členi KMM, ale i KTO a KKS. Na KTO budou prováděny zkušební testy řezivosti v souvislosti se strukturními změnami v materiálu, na KKS bude odladěna metodika hodnocení dalších dějů, které doprovázejí proces opotřebení. Velká pozornost bude věnována i geometrii nástroje a technologickým parametrům obrábění.

14.2. 2007

 • Výsledky zkoušení předmětu SMA po zkouškovém období
 • Denní studium - graf
 • 1)    12 termínů pro celkem 600 studentů – přišlo zatím 226 studentů
  2)    Celkem bylo 404 zkoušek studentů v denním studiu
  3)    136 studentů neuspělo v prvním termínu, 76 ve druhém termínu a 14 bylo neúspěšných i ve třetím termínu
  4)    Nejvíce je klasifikací „dobře“
  5)    V současné době úspěšně absolvovalo zkoušku pouze  178 studentů! 
 • Kombinované studium - graf
 • 1)    Celkem bylo 72 zkoušek studentů v kombinovaném studiu
  2)    29 studentů neuspělo v prvním termínu, 9 ve druhém termínu a 2 byli neúspěšní i ve třetím termínu
  3)    Nejvíce je klasifikací „dobře“
  4)    V současné době úspěšně absolvovalo zkoušku pouze 32 studentů!


7.2. 2007

 • Obhájení projektů FRVŠ
 • Členové ATeamu včera úspěšně obhájili své projekty s podporou FRVŠ a tak zakončili jejich řešení. Konkrétně se jednalo o následující projekty:
 • 0171-Aa: Doc.Kříž - Inovace laboratoře řádkovací elektronové mikroskopie - rozpočet 1 782 000,- Kč
 • 1230-G1: Ing. Sosnová - Studium metodik zjišťování adhezivně-kohezivního a tribologického chování tenkých vrstev - rozpočet 64 000,- Kč
 • 1232-G1: Ing. Podaný - Studium vlivu předdepozičních procesů na vlastnosti progresivních tenkých vrstev - rozpočet 64 000,- Kč
 • 1325-G1: Ing.Zetek - Vliv geometrie šroubovitého vrtáku ze slinutého karbidu opatřeného tenkou otěruvzdornou vrstvou na velikost řezných sil a opotřebení - rozpočet 101 000,- Kč
 • ATeam v minulém roce řešil celkem 4 projekty FRVŠ z celkových šesti na FST ZČU. Z tohoto počtu byly všechny tři projekty z kategorie G1 řešeny ATeamem. Děkujeme MŠMT za podporu.

4.2. 2007

 • Hledáme studenty
 • ATeam hledá pro řešení průmyslových zakázek a vědeckých projektů studenty II. a III. ročníku. Zájemci se hlaste u Doc. Kříže, který Vám sdělí podrobnosti.

24.1. 2007

 • Výsledky zkoušení předmětu SMA v prvním poločase
 • 1) 6 termínů pro celkem 300 studentů – přišlo zatím 166! denní studium + 9 studentů kombinovaného studia
  2) Celkem bylo 211 zkoušek studentů v denním studiu, 12 zkoušek studentů v kombinovaném studiu
  3) 90 studentů neuspělo v prvním termínu, 21 ve druhém termínu a 3 byly neúspěšní i ve třetím termínu
  4)  Nejvíce je klasifikací „dobře“
  5) Jestliže bude tento trend postupovat, pak předpokládaný počet termínů (12) nebude stačit pro vyzkoušení všech studentů (320), v současné době je odzkoušeno pouze 97 studentů! 
 • Graf: "Počet vyzkoušených studentů a klasifikace"

7.1. 2007

 • Ohlédnutí za rokem 2006
 • Rok 2006 je za námi, věřím, že i pro ostatní byl tak úspěšný, jako pro ATeam. V minulém roce jsme řešili 2 MPO projekty, 3 projekty FRVŠ, 1 zahraniční višegrádský projekt a 1 interní projekt. Vedle celé řady odborných úspěchů, které jsme presentovali na 8 tuzemských a 5 zahraničních konferencích (25 příspěvků), 8 článků v odborných časopisech (5 s impact faktorem), jsme sestrojili vlastní tribometr a „impact tester“ pro analýzy kontaktního namáhání. V současné době připravujeme CD, které bude obsahovat naše výstupy a další zajímavé podklady o naší činnosti.
  V pedagogické činnosti jsme se vedle zkoušení 420 studentů z předmětu SMA podíleli na dalších 5 předmětech. Pod naším vedením úspěšně ukončilo 6 diplomantů svoje studium. Také jsme získali nového doktoranda, který pracuje na moderním konfokálním mikroskopu.
  Řešili jsme 31 odborných expertíz pro průmyslové podniky a 10 odborných posudků pro Czech Invest a jiné státní nebo univerzitní instituce.
  Věříme, že v tomto roce navážeme na úspěchy minulého roku a naši průmysloví partneři budou spokojeni s našimi službami. Přáli bychom si, aby mnoho našich studentů dosáhlo požadovaného úspěchu a v projektové i vědecko-výzkumné činnosti abychom měli tak progresivní vývoj jako doposud.
  Všem návštěvníkům našich stránek, našim sympatizantům i obchodním partnerům přejeme pevné zdraví, životní pohodu a ať je i pro Vás rok 2007 tím úspěšným rokem.

4.1. 2007

 • Nová literatura o tenkých vrstvách z prostředků FRVŠ
 • V rámci řešení projektů FRVŠ 1230 a 1232/2006 G1 jsme pro studijní potřeby studentů zakoupili tyto odborné publikace:
 • Norma: ASTM C1624-05 - Standard Test Method for Adhesion Strength and Mechanical Failure Modes of Ceramic Coatings by Quantitative Single Point Scratch Testing. 2005. - rozsah 28 stran
 • Dowson D.: History of Tribology. Wiley; 2 edition. 2005
  - rozsah 768 stran
 • Williams J. : Engineering Tribology. Cambridge University Press. 2005           - rozsah 488 stran.
 • Donald M. Mattox: Handbook of Physical Vapor Deposition (PVD) Processing (Materials Science and Process Technology Series) - rozsah 960 stran
 • Stephen M. Rossnagel, Jerome J. Cuomo, William D. Westwood: Handbook of Plasma Processing Technology: Fundamentals, Etching, Deposition, and Surface Interactions (Materials Science and Process Technology) - rozsah 556 stran
 • Rointan F. Bunshah: Handbook of Deposition Technologies for Films and Coatings: Science, Applications and Technology (Materials Science and Process Technology Series. Electronic Materials and Process Technology) (Hardcover) - rozsah 896 stran
 • K.L. Mittal: Adhesion Measurement of Films & Coatings Vol.2 - rozsah 364 stran
Všechny tyto publikace jsou studentům k dispozici v univerzitní knihovně, nebo v místnosti UF 128. Další studijní materiály vzniklé s podporou tohoto projektu najdete v sekci "Pro studenty".


 
pruh

fst_logo

Aktuálně

Na této straně naleznete vždy nejčerstvější info o internetových stránkách.Projekty ESF

integrita