zahl
    Pro firmy             Aktuálně             Kdo jsme                Reference             Kontakt             Download         
dendr


Aktuálně

19.6.2015

Doc. Dr. Ing. Daniel Pakula z univerzity "POLITECHNIKA ŚLĄSKA" přednese při svém hostování na oddělení povrchového inženýrství dvě přednášky na téma "Analýza PVD a CVD vrstev deponovaných na keramických řezných nástrojích" a "Tribologické vlastnosti PVD a CVD vrstev deponovaných na keramických řezných nástrojích".  Pozvánky s anotací najdete zde.

S touto univerzitou jsme v minulosti řešili celou řadu mezinárodních projektů, jejichž výsledky budou na těchto přednáškách prezentovány.


20.5.2015
Dne 30.4.2015 se uskutečnilo fakultní kolo SVOČ 2015. Student Jan Jícha v současnosti řešící bakalářskou práci na KMM/OPI obsadil v bakalářské sekci této soutěže studentských prací 1.místo.

Gratulujeme !

svoc_jicha_2015

19.5.2015
Dne 13.5.2015 se za značného zájmu zástupců průmyslové sféry uskutečnil seminář zaměřený na propagaci odborné činnosti prováděné na Katedře materiálu a strojírenské metalurgie při Fakultě strojní ZČU.

SEM_13_5_2015

14.4.2015

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář konaný 13. 5. 2015 od 9:00 do 13:00 v prostorách Katedry materiálu a strojírenské metalurgie. Na semináři budou prezentovány odborné činnosti prováděné na naší katedře - oddělení povrchového inženýrství.

Tento seminář vznikl na základě dlouhodobé spolupráce s průmyslovou sférou. Zjistili jsme, že chybí ucelený přehled o tom, co a jak děláme a jaké to přináší požadavky na velikost vzorků, časovou náročnost, ale i na souslednost jednotlivých činností. Proto jsme se rozhodli, že zrealizujeme netradiční seminář, na kterém bude omezený počet účastníků. Tito účastníci postupně ve skupinách navštíví  jednotlivá pracoviště našeho oddělení, kde budou konkrétní ukázky našich přístrojů a naši odborníci zodpoví případné otázky.

Tento první, netradiční seminář je pro účastníky zdarma. Z důvodu zajištění kvality je kapacita omezena na 32 míst. Program a odkaz na registrační stránku naleznete zde v přiloženém letáku.

seminar_13_5_2015


9.3.2015

V roce 2009 a 2010 byly ve spolupráci s
Politechnikou Śląskou v Gliwicích publikovány
2 články. Oba články patří mezi vynikající výsledky na FST a v současné době jsou indexovány v databázi Scopus s 20 a 16 citacemi. Oba články jsou zde a zde k dispozici ke stažení.

2.2.2015

Na konferenci Strojírenská technologie Plzeň 2015 byl publikován příspěvek na téma "Integrita povrchu ostří nástroje ze slinutého karbidu", který je zde k dispozici. Presentace přednášky "Surface Integrity of Cutting Edge of Cemented Carbide Tool" je k dispozici zde.

str_tech_2015
9.1.2015

Dne 31.10.2014 bylo po 3 letech ukončeno financování projektu 
ESF OPVK "Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti trendu povrchového inženýrství – integrity povrchu", jehož jsme byli hlavní řešitelé. V rámci tohoto projektu se podařilo vytvořit rozsáhlý a unikátní multioborový vědecko-výzkumný tým. Tento tým je tvořen nejen pracovníky ze zapojených univerzit a projektového partnera (HOFMEISTER s.r.o.), ale byl významně rozšířen i o partnery ze zahraničních institucí. Do tohoto týmu se podařilo zapojit i zástupce z průmyslové sféry a to jak z ČR, tak i ze zemí EU. Takto se podařilo vytvořil ucelený mezinárodní tým, který zajistil nejen vzájemné sdílení dosažených poznatků, ale také byla realizována celá řada společných odborně vědeckých činností.

V rámci řešení projektu bylo zorganizováno 8 odborných seminářů, 6 workshopů a desítky studijních cest studentů i akademických pracovníků na zahraničních institucích. Velký význam měly také dvě mezinárodní podzimní školy, kterých se se svojí přednáškou zúčastnili nejen partneři, ale především velký počet studentů a akademických pracovníků.
 

Realizace projektu na ZČU umožnila vytvořit nový směr, který se na vysoké odborné úrovni věnuje problematice integrity povrchu a to nejen v akademické podobě, ale vytvořený tým získal významný pozitivní ohlas i v průmyslové sféře. Naplnění cílů v akademickém prostředí umožnilo realizaci mnoha diplomových, bakalářských a doktorských prací, které byly nejen zaměřeny na integritu povrchu, ale byly také řešeny ve vazbě na zahraniční pobyt příslušných studentů. Dalším přínosem bylo vytvoření velmi úzkých vazeb se zahraničními vědecko-výzkumnými pracovišti, se kterými byly realizovány společné aktivity, ale také jsou předjednány další spolupráce, které zajistí udržitelnost projektu a především udržitelnost vytvořeného mezinárodního týmu.

V současné době již byly podány návrhy 3 vědeckých a aplikačních projektů do příslušných výzev, aby bylo možné zajistit financování z dalších zdrojů.
Rovněž je zajištěna kontinuita práce se studenty a akademickými pracovníky na ZČU i u partnerských tuzemských i zahraničních univerzit.

Projektová ročenka Integrity povrchu je zde k dispozici.

log_integrita

Na přelomu roku 2014 byl do našeho oddělení povrchového inženýrství pořízen nový přístroj - Potenciostat BioLogic SP-150. Pro jeho nákup jsme se rozhodli proto, že vedle již pořízené korozní komory umožní  měření pomocí celé řady elektrochemických metod. Těmito metodami lze stanovit mechanizmus korozního napadení. Výhodou potenciostatu je také realizace zrychlené korozní zkoušky. Jedná se o techniky stejnosměrné, impedanční a šumové. Připravujeme seminář pro průmyslové podniky, na němž chceme představit naše přístrojové vybavení a možnosti spolupráce v oblasti koroze, elektrokoroze a protikorozní ochrany. Tento seminář je plánován na březen 2015. V případě bližšího zájmu, nás kontaktujte.

potencios


7.10.2014

Prezentaci doc. Dr. Ing. Antonína Kříže je zde ke stažení.

prof_kriz
30.9.2014

Dovolujeme si Vás pozvat na následující akci - poslední workshop související s řešením projektu ESF OPVK
"Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti trendu povrchového inženýrství – integrity povrchu", jehož jsme řešiteli.

6_worksh_2014
20.5.2014

Student Bc. David Bricín, který spolu s Doc. A. Křížem a Ing. M. Hálou v minulosti úspěšně řešil voucher - projekt Karlovarského kraje, vyhrál svojí prací "Návrh slitiny mědi na odlitky hudebních nástrojů" Studentskou vědeckou a odbornou činnost na FST ZČU v Plzni. Student David Bricín se umístil ve velké konkurenci dalších 10 studentů na prvním místě v kategorii Mgr. prací. Jeho presentace je zde k dispozici.


bric_svoc

2.5.2014

Pro příští akademický rok 2014/15 jsme připravili pro studenty naší katedry následující témata bakalářských a diplomových prací. Některá témata jsou již obsazena (11), ale ještě jsou některá neobsazena (8). V případě zájmu zajděte za vedoucím oddělení Doc. A. Křížem popř. za navrženým vedoucím studentské práce a informujte se o její náplni. Všechny práce jsou navrženy na základě spolupráce s praxí nebo vychází z řešení konkrétního projektu.

Bakalářské práce na rok 2014/2015

1) Ověřování procesů tepelného zpracování pomocí metody vířivých proudů

Vedoucí: Petr Beneš

Vybráno

2) Analýza a hodnocení kvality lepených sendvičových spojů

Vedoucí: Petr Beneš

Vybráno

3) Zjišťování a ověřování deformačních procesů u tvářených ocelí vybranými NDT metodami

Vedoucí: Petr Beneš

Vybráno

4) Vliv fosfátování na korozní odolnost nitridovaných pístních kroužků

Vedoucí: Ondřej Chocholatý

5) Optimalizace předúpravy povrchu pístních kroužků před chromováním

Vedoucí: Ondřej Chocholatý

Vybráno

6) Tepelné zpracování konstrukčních ocelí

Vedoucí: Jiří Hájek

Vybráno

7) Chemicko - tepelné zpracování ocelí

Vedoucí: Jiří Hájek

8) Degradace slinutých karbidů

Vedoucí: Antonín Kříž

Vybráno

9) Náhrada tvrdého chromování technologií laser cladding

Vedoucí: Pavla Fišerová

Vybráno

10) Využití elektronové mikroskopie při hodnocení laserem navařených vrstev

Vedoucí: Antonín Kříž

11) Chemicko-tepelné zpracování tenkých vrstev

Vedoucí: Milan Vnouček

12) Aplikace duplexních vrstev na pístní kroužky

Vedoucí: Milan Vnouček

13) Studium chování nanočástic v elektrolytu

Vedoucí: Ondřej Chocholatý

14) Studium vlivu zbytkových napětí na korozní vlastnosti

Vedoucí: Antonín Kříž

Diplomové práce na rok 2014/2015

1) Vlastnosti progresivních tenkých vrstev v aplikaci pro řezné nástroje

Vedoucí: Antonín Kříž

Konzultant: Josef Sondor

2) Kompozitní bezproudé Ni povlaky

Vedoucí: Antonín Kříž

Konzultant: : Ondřej Chocholatý

Vybráno

3) Srovnání způsobů cementace za různých podmínek tlaku plynu

Vedoucí: Antonín Kříž

Konzultant: Jiří Hájek

Vybráno

4) Korozní vlastnosti slinutých karbidů

Vedoucí: Antonín Kříž

Konzultant: Ondřej Chocholatý

Vybráno

5) Měření zbytkových napětí povrchů ve vazbě na technologii jejich přípravy

Vedoucí: Antonín Kříž

Konzultant: Kamil Kolařík

Vybráno

 
pruh

fst_logo

Aktuálně

Na této straně naleznete vždy nejčerstvější info o našem oddělení.Projekty ESF

integrita